"ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ ТӘЖІРИБЕЛІК МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖУРНАЛ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL OF MEDICINE